RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W dniu 17 maja 2016r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy rodziców oraz opiekunów prawnych, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Bochni – Marcin Bijata; 32-700 Bochnia; ul. Gen. Jakubowskiego 12, e-mail: dyrektor@psp7bochnia.edu.pl

2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Miron Zagórski: kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres Administratora; e-mail: iodo@psp7bochnia.edu.pl

3. Dane osobowe obejmować będą następujący zakres: dotyczące dziecka: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, adres zamieszkania, dotyczące rodziców/prawnych opiekunów: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numery telefonów kontaktowych.

4. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych.

5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności na podstawie rozporządzenia MEN w z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzice zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia ucznia do szkoły i świadczenia mu usług edukacyjno-wychowawczych oraz brak możliwości wypełnienia obowiązku szkolnego.

7. Zebrane dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres przebywania w Szkole, a po tym czasie w celach archiwalnych przez okres i zakres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do złożenia oświadczenia o zmianie danych.

8. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 4. Dostęp do przekazanych Szkole danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Szkołą. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. Odbiorcą danych osobowych będą: organ prowadzący Gmina Bochnia, podmioty uprawnione: MEN, Kuratorium Oświaty, SIO, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, oraz podmioty sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną, towarzystwo ubezpieczeniowe, organizatorzy konkursów i zawodów, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, a także na wiosek: Sąd, Policja, GOPS, Ośrodek Zdrowia, Pogotowie Ratunkowe.

9. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

12. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy G-Suite podczas nauki zdalnej: kliknij tutaj

Skip to content