ŚWIETLICA

Świetlica znajduje się w Pawilonie C sala 01

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7.00 – 16.30

Świetlica SP nr 7 w Bochni:

  • Jest miejscem pracy i wypoczynku uczniów naszej szkoły. Zadaniem jej jest przygotowanie dzieci do pożytecznego wykorzystywania wolnego czasu.
  • Organizuje opiekę wychowawczą uczniom klas 0-III, którzy muszą dłużej pozostać w szkole ze względu na brak zapewnienia im opieki w tym czasie przez rodziców / prawnych opiekunów.
  • Opieka wychowawcza w świetlicy obejmuje okres od przyjścia dziecka do sali zajęć do wyjścia na lekcje lub do domu pod opieką rodzica / prawnego opiekuna.
  • W świetlicy realizowane są cele i zadania opiekuńczo – wychowawcze oraz zajęcia dydaktyczne.
  • Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe tworzą grupy wychowawcze.
  • Zajęcia świetlicowe realizowane są wg Tygodniowego Planu Zajęć.

Zajęcia w świetlicy:
W świetlicy SP nr 7 uczniowie mają stworzone warunki do zabawy, wypoczynku i odrabiania zadań domowych.
Organizowane są gry i zabawy integracyjne, zajęcia muzyczne, plastyczno – techniczne, teatralne, czytelnicze, taneczne, sportowe, profilaktyczne, językowe. Dzieci uczęszczające do świetlicy SP nr 7 w Bochni mają okazję wzięcia udziału w zajęciach Kółka Teatralnego – Małej Sceny Świetlicy. Zabawy organizowane w ramach tego kółka pozwalają na zdobycie wielu umiejętności praktycznych, mają walor wychowawczy, dostarczają przeżyć i emocji.

Cele ogólne zajęć:
– pogłębianie zainteresowań,
– rozwijanie werbalnych i pozawerbalnych form przekazu,
– przygotowanie uczniów do pełnienia roli aktora i widza,
– rozwijanie twórczej aktywności dzieci, kształtowanie fantazji i inwencji,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej,
– kultywowanie żywego słowa,
– promowanie własnej osoby,
– poznawanie metod i technik interpretacji tekstu.

Tradycją są przedstawienia kostiumowe, które dzieci wystawiają dla dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli.

 

 


 

regulamin świetlicy

wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy

oświadczenie o zatrudnieniu

oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka ze swietlicy

Skip to content